Hợp đồng thi công phào chỉ của Gia Chung JSC

Sau đây là bản hợp đồng thi công phào chỉ của Gia Chung JSC gửi đến khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:

Về việc: cung cấp thi công phào chỉ

I. Căn cứ để ký hợp đồng

Bộ luật dân sự số:

Nghị định số:

Hôm nay: ngày…..Tháng…..Năm chúng tôi gồm các bên dưới đây

II. Các bên ký hợp đồng

  1. Bên A (Bên công ty cung cấp dịch vụ)

Tên giao dịch:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà

Chức vụ:

Đện thoại:

  1. Bên B (bên khách hàng)

Tên giao dịch:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà

Chức vụ:

Đện thoại:

Hai bên đã thoải thuận dẫn đến ký hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc sản phẩm hợp đồng

Bên A đồng ý giao và thi công cho bên B sảm phẩm phào chỉ

Chất lượng hàng hoá: khi giao nhận đuợc đóng gói và đảm bảo mới 100%

Điều 2: Địa điểm, thời gian, điều kiện nghiệm thu, bàn giao hạng mục

1, Địa điểm thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian bắt đầu: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Thời gian kết thúc: bên A giao hàng và thi công cho bên B trong thời gian… bên B phải thông báo cụ thể và bàn giao mặt bằng đúng theo thỏa thuận,  cho bên A giao hàng và thi công

2, Điều kiện giao hàng, nghiệm thu

Bên A chuyển hàng đến tại công trình cho bên B, bên B phải ký giấy xác nhận hàng hóa cho bên A, và chịu trách nhiệm về số lượng và khối ượng hàng đã nhận này

Ngay sau khi bên A thi công xong thì bên B tiến hành nghiệm thu.

Điều 3: Giá trị hợp đồng

1, Bảng vật tư thi công lắp đặt

Bao gồm các loại vật tư thiết bị sau:

Phào chỉ các loại theo yêu cầu

Nẹp kỹ thuật

Ốc, đinh vít…

Công thợ

Vận chuyển

Hao hụt

Số tiền được ghi bằng số:

Số tiền được ghi bằng chữ:

2, Giá trị hợp đồn không bao gồm thuế VAT

3, Giá trị thanh toán của hợp đồng được xác định trên cơ sở khối lượng cung cấp do bên B xác nhận và đơn giá hợp đồng tương ứng.

Điều 4 : Thanh toán hợp đồng:

1, Tạm ứng

………………………………………….

Bên B tạm ứng cho bên A với số tiền………………………………. Sau khi thi công xong bên A sẽ quyết toán hợp đồng

Chú ý: Bên A chỉ chuyển hàng và thi công khi Bên B bàn giao đủ mặt bằng theo khối lượng công việc.

2, Hồ sơ thanh toán: Hóa đơn liên quan hàng hóa.

3, Hình thức thanh toán: Tiền mặt

Điều 5: Tranh trấp và giải quyết

Chi tiết trong hợp đồng

Điều 6: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng

Chi tiết trong hợp đồng

Điều 7: Thưởng phạt khi vi phạm hợp đồng

Chi tiết trong hợp đồng

Điều 8: quyền và nghĩ vụ bên A

Chi tiết trong hợp đồng

Điều 9: quyền và nghĩa vụ bên B

Chi tiết trong hợp đồng

Điều 10: Điều khoản chung

Chi tiết trong hợp đồng

 

Đại diện bên A                                                                                                   Đại diện bên B

 

 

 

 

Trên đây là bản hợp đồng thi công phào chỉ của Gia Chung JSC, để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Bình luận trên Facebook